ÁSZF

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K

 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

     A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) a www.izzi.shop.hu -t (a továbbiakban: ”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználók”, illetve ”Felhasználás”) vonatkozó szabályokat, továbbá az Coffice-club Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1103 Budapest, Gergely u. 78, cégjegyzékszám: 01-09-331394, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 26546708-2-42., e-mail:[email protected], (továbbiakban: ”Coffice-club kft.”) a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint közötti adásvételi szerződés (a továbbiakban: ”Szerződés”) és minden más szerződés alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vevőkre, viszonteladókra, üzleti partnerekre (a továbbiakban: ”Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlapra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a Honlap összes aloldalára.
A Honlap üzemeltetője az Coffice-club kft. Az Coffice-club kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely elektronikus kereskedelemmel foglalkozik.
A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2020. Augusztus 28. napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.
Az Coffice-club kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. Az Coffice-club kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

Budapest, Gergely utca 78. számon megtalálható átvevőpontunk kizárólag webshopon leadott megrendelések átvételének érdekében van fenntartva. Kérjük mindenképpen várják meg kollégáink értesítését a megrendelt termék átvételével kapcsolatban.

Vásárlástól való elállás illetve garanciális termék átadásának érdekében szíveskedjenek futárszolgálatot igénybe venni. Kérjük kerüljék a csomagautomaták használatát, mivel azok átvételét nem szavatoljuk és felelősséggel nem tartozunk.
Amennyiben mégis személyesen szeretnének eljárni, a terméket/termékeket csak átvenni áll módunkban. Előzetesen mindenképpen töltsék ki weboldalunk alján található "Termék visszaküldése" űrlapot a pontos adminisztráció érdekében és várják meg visszajelzésünk.
Amennyiben ez előzetesen nem történik meg, mégis elhozzák a terméket átvevőpontunkra, mindenképpen az ügyfél felelőssége ennek az űrlapnak az akár utólagos kitöltése. Termék átvételékor eszköz átadás-átvételi jegyzőkönyvet adunk át, helyszíni ügyintézés ezen túl nem történik.

Kábeleltérés esetében is elsődleges lépésként vegyék fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal e-mail útján, személyes kábelcserével kapcsolatban minden esetben várják meg értesítésünk.

A forgalomba hozott típusspecifikus fejegységek mindig a gyári standard kábelezésnek felelnek meg. 
Amennyiben a fenti okok miatt a felhasználó járművében található kábelezés és a fejegységhez tartozó standard kábelek között különbség tapasztalható, a kereskedő természetesen méltányossági okból igyekszik orvosolni a problémát, de ezekért az eltérésekért felelősséggel nem tartozik.

Amennyiben megoldható és szükséges, a kábelt a kereskedő eljuttatja az ügyfélhez, ez a folyamat esetlegesen beszerzési időt is magába foglalhat. Abban az esetben, ha a standardtől eltérő kábelezés beszerzése jelentős többletköltséget eredményez, a forgalmazó előzetes tájékoztatás alapján felárat számolhat fel, amit felhasználóval egyeztetnek. Ha a standardtől eltérő kábel lényeges eltérést mutat; vagy kereskedő által nem beszerezhető; vagy semmiféle, az autó márkájának megfelelő hivatalos csatlakozónak nem felel meg, a kereskedő javasolhatja, hogy a felhasználó a beszerzést külső, harmadik fél általi forrásból tegye meg. Ezen esetekben a kereskedő nem tartozik elszámolási felelősséggel a felhasználó felé.

Hivatkozván a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletre, miszerint a 14 napos elállási jog csak természetes személyeket illet meg, fontos tudatában lenni annak, hogy ki minősül fogyasztónak:

A magyar fogyasztóvédelem jogi vázát alapjában véve három jogszabály alkotja. A 2013. évi V. törvény, vagyis a Ptk., az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről, valamint a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontjában, az értelmező rendelkezések között határozza meg a fogyasztó fogalmát. Eszerint fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy az üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Ezt a fogalmat némiképp kibővíti, vagy inkább specializálja a Fogyasztóvédelmi törvény, amikor az előbbi mondathoz a 2. § a) pontjában hozzáfűzi, h „… természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje”. A korábban idézett Kormányrendelet a Ptk. fogalmával operál.

A fogalom lényege tehát, hogy mindenképpen egy természetes személyről van szó. Jogi személy, például egy cég, fogalmilag kizárt, hogy fogyasztó legyen, még akkor is, ha üzleti tevékenységén kívül jár el. A fogalom másik meghatározó része a szakmán, foglalkozáson, üzleti tevékenységen kívüli eljárás. Egy egyéni vállalkozó, aki a vállalkozásához vesz alapanyagokat, nem fogyasztó. Azonban amikor a családjának és magának megy el bevásárolni – tehát a szakmáján kívül jár el –, akkor természetesen fogyasztó.


A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

     A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlap az Coffice-club kft. által üzemeltett és karbantartott, az Coffice-club kft. által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. Az Coffice-club kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető. Az Coffice-club kft. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.
A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy az m-HU Internet Kft-t megilleti a jog, hogy a Honlapot és annak tartalmát az Coffice-club kft. arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében az Coffice-club kft. üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok imidzsével összeillő módon alakítsa ki. Az Coffice-club kft. jogosult kialakítani a Honlap arculatát, kép- és színvilágát.
A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (a továbbiakban: ”Tartalmi és formai elemek”) az Coffice-club kft. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek vagy olyan elemek, melyek használatára és felhasználására az Coffice-club kft. jogosult.
A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak az Coffice-club kft. előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon elhelyezett képeket, jeleket, képi, formai elemeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, továbbá a jelen ÁSZF vagy a Honlapon található adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: ”AT”) és/vagy ÁSZF részét vagy egészét másolni, a Honlap működését zavarni, a Honlap tartalmát módosítani (a továbbiakban együttesen és külön-külön: ”Jogsértés”). A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy Jogsértés esetén büntetést (a továbbiakban: ”Büntetés”) köteles fizetni. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Büntetés összegét az Coffice-club kft. írásos (e-mail, postai levél) felszólításának átvételét követő 7, azaz hét naptári napon belül banki átutalással teljesíti az Coffice-club kft. K&H bank zrt.-nél vezetett 10401196-50526886-71891006 számú bankszámlájára. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Jogsértést az erről való értesítést követő 1, azaz egy napon belül megszünteti, így a Honlapról átvett Tartalmi és formai eleme(ke)t, így különösen szöveget vagy képet az adott online vagy egyéb felületről a fenti határidőn belül eltávolítja, megsemmisíti, továbbá tartózkodik az újabb Jogsértéstől. A Büntetés mértéke 100.000,- Ft, azaz százezer forint / kép, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / egyéb formai elem (pl. logó, vízjel) eltávolítása, másolása, stb., 100.000,- Ft, azaz százezer forint / tartalmi elem (pl. szövegrész, bekezdés) jogsértő felhasználása, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / minden egyéb, fent nem meghatározott jogszerűtlen felhasználás. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen bekezdésben foglalt Büntetések a Jogsértés súlyával összegszerűségükben is arányban állnak. A Felhasználó, valamint az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Büntetés a jelen pontban foglalt határidőben történő megfizetésének elmulasztása polgári és adott esetben büntetőjogi következményekkel járhat, így különösen tudomásul veszi, hogy az Coffice-club kft. a fizetési határidő eredménytelen letelte esetén haladéktalanul fizetési meghagyást indít a jogsértővel szemben. A jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy az Coffice-club kft. a jogérvényesítésről vagy ezen jogának gyakorlásáról lemondott (jogfenntartás).
A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Coffice-club kft. kizárólagos tulajdonosa ahttps://www.facebook.com/izziled oldalnak (a továbbiakban: ”Facebook oldal”). A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Facebook oldalon szereplő „Profilképek” és
„Borítóképek”című albumokba feltöltött képek, továbbá minden egyéb, a Facebook oldalra az Coffice-club kft. által feltöltött bármely kép (a továbbiakban együttesen: ”Facebook képek”) az Coffice-club kft. kizárólagos tulajdonában állnak. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Facebook oldalra és a Facebook képekre a jelen 2. fejezetben meghatározott szabályok értelemszerűen irányadóak.
A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználó vagy az Ügyfél által a Honlapon és a Facebook oldalon közzétett bármely szöveges vagy képi üzenetet az Coffice-club kft. jogosult felülvizsgálni és a sértő üzenetet (a továbbiakban: ”Sértő üzenet”) eltávolítani. Sértő üzenetek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: az Coffice-club kft. versenytársainak népszerűsítésére irányuló üzenetek; az Coffice-club kft. jó hírnevének csorbítására irányuló üzenetek; mások etnikai, nemzeti, vallási, nemi, szexuális hovatartozás miatti, és egyéb társadalmi csoporthoz tartozás miatti okból történő kirekesztésére irányuló üzenetek; trágár, sértő, lealacsonyító üzenetek; szexuális tartalmú üzenetek; az m- HU Internet Kft. vagy mások személyiségi jogait egyéb módon sértő üzenetek.
A Felhasználó és az Ügyfél jogosult a Honlapon a Honlap erre megfelelő részén az erre kialakított funkció használatával az Coffice-club kft. szolgáltatását értékelni (a továbbiakban: ”Értékelés”). Értékelés a Facebook oldalon nem tehető közzé. Az Értékelések lehetnek pozitív vagy negatív jellegűek, és a jelen ÁSZF
Mghatározott Termékek tulajdonságaival, vagy ezek használatával kapcsolatosak. Az Coffice-club kft. nem jogosult az Értékeléseket moderálni, kivéve, ha azok a jelen ÁSZF 2.6 pontjában foglalt Sértő üzenetnek minősülnek. Nem minősül Értékelésnek, és az Coffice-club kft. jogosult a Honlapon és a Facebook oldalon az Coffice-club kft. szolgáltatásával kapcsolatos azon panaszokat törölni, amelyek rendezésére a jelen ÁSZF 7. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni.
A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja. Az m-HU Internet Kft nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap használata során a Felhasználót és az Ügyfelet ért esetleges károkért. Az Coffice-club kft. nem felelős a Felhasználók és az Ügyfelek által a Honlap használata során egymásnak okozott károkért. Az Coffice-club kft. nem tartozik felelősséggel a Felhasználók és az Ügyfelek által tanúsított magatartásáért. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Felhasználás vagy a Szerződés megkötése során jogellenes cselekményt folytat a Honlapon vagy ennek gyanúját kelti, az Coffice-club kft. jogosult, egyben köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítése végett.
A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Coffice-club kft. a Honlapon a Honlapon kívüli más üzemeltetett holnapokra (a továbbiakban: ”Külső holnap”) mutató kapcsolódási pontokat, ún. linkeket helyezhet el. Az Coffice-club kft. nem vállal felelősséget a Külső honlapokon elhelyezett tartalmakért, a Külső honlapot működtető harmadik személyek cselekményeiért és a Külső holnap által a Felhasználót és az Ügyfelet ért károkért.
Az Coffice-club kft. a Honlap üzemeltetése során a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével jár el. Ha a Honlap Felhasználása a Felhasználó vagy az Ügyfél saját állama szerinti jogszabályokba ütközik, a Felhasználót vagy az Ügyfelet ebből ért kárért az Coffice-club kft. nem tartozik felelősséggel.

 A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

     A jelen ÁSZF 3-8. fejezeteiben foglalt rendelkezések valamennyi, az Coffice-club kft. mint eladó és az Ügyfél mint vevő (a továbbiakban: ”Vevő”, az Coffice-club kft. és a Vevő a továbbiakban együttesen: ”Felek”) által kötött Szerződésekre vonatkoznak. A Szerződések alapján az Coffice-club kft. a tulajdonában álló egy vagy több ingó dolog (a továbbiakban: ”Termék(ek)”) tulajdonjogát ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át a Vevőre. Az Coffice-club kft. úgy nyilatkozik, hogy a Termékek jogszerű forgalmazójaként jogosult a Termékeket a Vevőnek adásvételi jogviszony keretében értékesíteni. Az Coffice-club kft. továbbá úgy nyilatkozik, hogy a Termékek nem képezik harmadik személy tulajdonát, a Termékek per-, teher- és igénymentes ingóságok. A Termékek Honlapon szereplő tulajdonságai csupán tájékoztató jellegűek, a Termékek konkrét tulajdonságait a Terméken vagy a Termékben vagy a Termék csomagolásán található vagy a Termékhez adott használati útmutató tartalmazza. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítás”) is. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Coffice-club kft. jogosult olyan Termékekre is szerződést kötni, amelyek a Szerződés megkötésének a pillanatában még nem képezik az Coffice-club kft. tulajdonát.
A szerződéskötés nyelve a magyar. A Felek megállapodnak, hogy egymással elsődlegesen írásban kommunikálnak. A Felek kizárólag a levél formában postai úton, valamint az e-mailes úton történő kommunikációt tekintik írásbelinek. Az Coffice-club kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy kizárólag [email protected] e-mailcímre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak. A Felek megállapodnak, hogy jognyilatkozataikat kizárólag írásban, valamint a Honlapon biztosított egyéb elektronikus úton jogosultak megtenni, a szóban, telefonos úton megtett
nyilatkozatok nem minősülnek jognyilatkozatnak. A jelen pontban meghatározottak nem érintik a Vevő arra vonatkozó jogát, hogy az Coffice-club kft. telefonos ügyfélszolgálatával (a továbbiakban: ”Ügyfélszolgálat”) felvegye a kapcsolatot, és onnan tájékoztató jellegű információkat kérjen. Az Ügyfélszolgálat által szóban adott tájékoztatás ugyanakkor nem minősül az Coffice-club kft. által tett jognyilatkozatnak.
A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést – természetes személy Vevő esetén – a legalább a 14. életévét betöltött Vevő köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő (a továbbiakban: ”Korlátozottan cselekvőképes kiskorú”) szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 2:12. §-a az irányadó. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, vagy a Szerződést a Korlátozottan cselekvőképes kiskorú munkával szerzett jövedelme terhére köti, a Szerződést a Korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megkötheti. A 14. életévét be nem töltött Vevő cselekvőképtelennek minősül, ezért érvényesen kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha az Coffice-club kft. észleli, hogy Szerződést arra nem jogosult személy kíván kötni vagy kötött, jogosult a jelen pontban foglalt feltételek fennállásának igazolására felszólítani a Vevőt és amennyiben a Vevő a felszólításnak nem tesz hitelt érdemlően eleget, a Szerződés megkötését az Coffice-club kft. bármikor megtagadhatja. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések alapján jogosult a Szerződést megkötni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetében a Szerződés érvénytelenségének a bizonyítása őt terheli. Érvénytelen szerződés esetében az Coffice-club kft. a Ptk. 6:115. §-a alapján jogosult az érvénytelen szerződéskötésből eredő járulékos igényeit (így különösen a felmerült költségeket és károkat) a Vevővel szemben érvényesíteni.

A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉNEK MENETEI ÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
    Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013 
     A Felek kizárólag a Honlapon található, a Honlap aloldalát képező webáruházon (továbbiakban: ”Webáruház”) keresztül kötik meg a Szerződést. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy szerződéskötésre fő szabály szerint a Webáruházon keresztül van lehetősége. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Coffice-club kft. jogosult, de nem köteles a Vevő kérelmére a Facebook oldalon, e-mailen, telefonon, személyesen vagy Külső honlapon keresztül megkötni a Szerződést. A Vevő tudomásul veszi, hogy az előbb említetteken kívüli egyéb módon, szerződéskötésre nincs lehetőség. Az Coffice-club kft. a jelen fejezetben foglaltak szerint a Vevő által megadott adatokat a mindenkor hatályos AT-ben foglaltaknak megfelelően kezeli.
Szerződések Webáruházon keresztül történő megkötése a jelen pontban foglaltak szerint történik. A Felek rögzítik, hogy a Webáruházon keresztül történő szerződéskötés esetében a Webáruházban található Termékek vonatkozásában a Termékek Webáruházon történő megjelenítése szerinti feltételekkel az Coffice-club kft.- t a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerint ajánlati kötöttség terheli. Szerződéskötésre regisztrációval vagy regisztráció nélkül (továbbiakban: ”Vásárlási mód”) van lehetőség. Regisztráció útján történő szerződéskötés esetében a regisztráció során megadott adatokat a Vevő bármikor megváltoztathatja, módosíthatja vagy törölheti a Honlapon található ügyfélrendszer menüpontban. A Vevő a megvásárolni kívánt Termékeket a Webáruház felületén a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése, esetleges módosítása után a Tovább gomb megnyomásával (továbbiakban: ”Megrendelés”) választhat a Vásárlási módok közül. Ezt követően a Vevő köteles a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatok megadására/ellenőrzésére, továbbá jogosult a hibásan bevitt számlázási és/vagy szállítási és egyéb adatok megváltoztatására. A Vevő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. Ha a Vevő jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül a Vevőnek. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az Coffice-club kft. jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek a Vevőt terhelik. Az m- HU Internet Kft. a Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Vevőnél felmerülő
többletköltségekért, illetve károkért nem felel. A Vevő által hibásan megadott adatok következtében az m- HU Internet Kft.-nél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Vevő felelősséggel tartozik. Az Coffice-club kft. nem tartozik felelősséggel a Vevőt ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi. Az adatok megadását/ellenőrzését/megváltoztatását követően a Vevő kiválasztja a fizetési módot (továbbiakban: ”Fizetési mód”) illetve a szállítási módot (továbbiakban: ”Szállítási mód”). A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiválasztott Fizetési és Szállítási módtól való eltérésre a későbbiek folyamán nincs lehetőség. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Coffice-club kft. kizárólag Magyarország területén megjelölt szállítási címre köteles a Terméket kiszállítani, ezért a Vevő a Megrendelés során érvényesen csak belföldi szállítási címet adhat meg. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Coffice-club kft. jogosult a külföldi szállítási címhez kapcsolódó megrendelést – akár a Vevő külön értesítése nélkül is – törölni. Az m- HU Internet Kft. az alábbi futárszolgálatokkal működik együtt: DPD Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14., B. épület; cégjegyzékszám: 01-09-888141; adószám: 13034283-2-42, Foxpost Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9 , valamint ezek alvállalkozói (a továbbiakban együttesen: ”Futárszolgálat”, a Futárszolgálat kézbesítést végző munkatársa vagy alvállalkozója a továbbiakban: ”Futár”). A jelen pontban foglaltak maradéktalan teljesülésével a Szerződés a Vevő és az Coffice-club kft. között érvényesen létrejön. A Vevő tudomásul veszi, hogy az érvényesen létrejött Szerződés alapján a Feleket a jelen ÁSZF-ben és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogok illetik meg és kötelezettségek, így különösen fizetési kötelezettség terhelik. Az Coffice-club kft. az elküldött Megrendelést elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. Az Coffice-club kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy ha az Coffice-club kft. az előző mondatban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a Vevő mentesül a szerződéses kötelezettsége alól. A regisztráció Vevő általi törlése nem érinti a már elküldött Megrendeléseket, illetve a megkötött adásvételi jogügylete(ke)t. A Webáruházon keresztül megkötött Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, és azt az Coffice-club kft. nem iktatja. Az Coffice-club kft. a Szerződéseket egyedi azonosítószámmal látja el (a továbbiakban: ”Rendelésszám”). Az Coffice-club kft. a Szerződés adatait a Rendelésszám alapján rögzíti. A Vevő a Szerződés adatairól a Rendelésszám alapján tud tájékoztatást kérni az Coffice-club kft.-től.
A Szerződések Webáruházon kívül történő megkötésére a jelen ÁSZF 4.2 pontját a jelen pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A Szerződések Webáruházon kívül történő megkötésére a Facebook oldalon, e- mailen, telefonon, személyesen, vagy Külső honlapon keresztül (a továbbiakban együttesen: ”Webáruházon kívüli rendelés”) van lehetőség akkor, ha az Coffice-club kft. a Vevő szerződéskötés iránti kérelmét (a továbbiakban: ”Ajánlat”) elfogadta. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Coffice-club kft. az Ajánlatot nem köteles elfogadni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruházon kívüli rendelés esetében az Ajánlat vonatkozásában a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerint ajánlati kötöttség terheli. A Vevő a fentiek alapján tudomásul veszi, hogy ha az Coffice-club kft. a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja, a Szerződés a Felek között a Ptk. 6:69. § (1) bekezdése alapján létrejön. A Felek megállapodnak, hogy a Webáruházon kívüli rendelés esetében a Vevő az Ajánlathoz az Ajánlat Ptk. 6:65. § (2) bekezdésében meghatározott visszavonásáig, de legalább az Ajánlat megtételétől számított 72, azaz hetvenkét óráig kötve van.
A Szerződések tárgyát különböző Termékek képezik. Az Ügyfél elfogadja, hogy Terméket vételár (a továbbiakban: ”Vételár”) ellenében lehet megvásárolni. A Vételár magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza. A Vételár Futárszolgálat által történő kézbesítés esetén magában foglalja a csomagolás költségét, ugyanakkor nem foglalja magába a kiszállítás költségeit (a továbbiakban: ”Kiszállítási díj”). A Kiszállítási díjakról a Vevő a Honlapon tájékozódhat. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiszállítási díjak a kiszállítás helyétől, a megrendelt Termékek méretétől/súlyától, illetve a Futárszolgálattól függően változhatnak. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az Coffice-club kft. az egyes fizetési módoknál pénzkezelési díjat (a továbbiakban: ”Kezelési díj”) számít fel. A Vevő a Kezelési díjat házhoz szállítás esetében köteles fizetni akkor, ha a Vételárat a Futárnak készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel fizeti meg.
Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy az Coffice-club kft. bármikor jogosult a Vételár módosítására. Az új Vételár a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. Az Coffice-club kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Termék Vételárát a Honlapon feltüntetetthez képest a Megrendelés után megváltoztassa, akár a Vételár Honlapon történő hibás feltüntetése, akár egyéb okok miatt. A megváltozott Vételárról az Coffice-club kft. a hibáról való tudomásszerzését követően / a módosításra okot adó körülmény felmerülését követően haladéktalanul köteles értesíteni a Vevőt. A Vevő az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől. A jelen pontban szabályozott elállásra a jelen ÁSZF 5. fejezetében foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a jelen pontban foglalt elállásra nem csak a jelen ÁSZF 5. fejezetében meghatározott Fogyasztó, hanem minden Vevő jogosult. Ha a Vevő a jelen pontban foglalt elállási szándékát az Coffice-club kft.-nek a Vételár megváltoztatásáról szóló értesítésének kézhezvétele után 5, azaz öt munkanapon belül nem közli az Coffice-club kft.-vel, a Felek úgy tekintik, hogy a Vevő nem kívánt élni az elállási jogával. Az előző mondatban foglalt esetben a Szerződés a Felek közt a módosított Vételáron jön létre. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék Vételárának a Honlapon feltüntetett Vételárhoz képest történő megváltozása esetében az Coffice-club kft. a jelen pontban foglaltakon kívül jogosult a Szerződéstől a jelen ÁSZF 5.2 pontjában foglaltak szerint elállni.
A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott típusú Termék minőségében és fő tulajdonságokban megegyezik a Honlapon az adott típusú Termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékkel, azzal, hogy a Honlapon szereplő fénykép illusztráció, így a Termék színében, kisebb részleteiben a Honlapon szereplő fényképtől eltérhet. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékhez képest változtatást nem kérhet. Egyes, külön megjelölt Termékek csak külön, egyedi szerződésben (a továbbiakban: ”Egyedi szerződés”) meghatározott feltételek szerint vásárolhatók meg. Ez a jelölés a Honlapon az adott Termékek adatlapján található. Az Coffice-club kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy Egyedi szerződés esetében Termékeket a beszállítók készleteiből vagy speciális rendelés útján szerzi be. Az ezen Termékekre vonatkozó, a Honlapon szereplő beszerzési időpontok tájékoztató jellegűek. Amennyiben a Vevő a Webáruházban nem szereplő Terméket kíván vásárolni, akkor Egyedi szerződés alapján az Coffice-club kft. vállalhatja annak beszerzését és értékesítését a Vevő részére. Az Egyedi szerződésekre a jelen ÁSZF azon rendelkezései vonatkoznak, melyeket az Egyedi szerződés nem szabályoz.
A szállítás pontos idejét az Coffice-club kft. e-mail útján közli a Vevővel, a szállítást megelőzően. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Coffice-club kft. jogosult, de nem köteles a Terméket a Termék gyári csomagolásán felül a Termék épségét és állagát megóvó csomagolóanyagba (a továbbiakban: ”Csomagolás”) csomagolni. Az Coffice-club kft. a Terméket nem látja el külön Csomagolással, ha a Termék saját gyári csomagolása az Coffice-club kft. megítélése szerint a Termék épségének és állagának megóvásához kellő védelmet nyújt. A Csomagolás a Termék tulajdonságai, a Szállítási mód figyelembevételével az Coffice-club kft. döntése szerint lehet kartondoboz, kartondoboz töltőanyaggal, átlátszó vagy sötét színű fólia. Ha a Megrendelés több Terméket tartalmaz Coffice-club kft. jogosult a Termékeket belátása szerint egybe vagy külön Csomagolni. A Termék személyes történő átvételekor a Vevő a Csomagolás és a Terméktételes ellenőrzését követően köteles a teljesítést az átvételi elismervény vagy Számla átvételével nyugtázni. A Futárszolgálat által történő kézbesítés során, a Vevő a Csomagolás és a Termék tételes ellenőrizését követően köteles az Coffice-club kft. teljesítését a fuvarlevél aláírásával nyugtázni. A Vevő jogosult a Terméket az átvételkor a Csomagolásából kibontani és a Terméket megvizsgálni. Ha a Csomagolás és/vagy a Termék sérült vagy hibás, a Vevő jogosult a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni és – Futárszolgálat útján történt kézbesítés esetén – a Terméket a Futárral az Coffice-club kft. költségére visszaküldeni.
A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vételárat, valamint az esetleges Kiszállítási díjat a Szállítási módnak megfelelő Fizetési mód szerint, készpénzben, bankkártyával köteles teljesíteni. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha Vételárat a személyes átvételekor kívánja megfizetni, úgy készpénzes Fizetési mód áll rendelkezésére. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a Vételárat a Termék kiszállításakor, a Futárszolgálat általi kézbesítésekor kívánja megfizetni, a Vételárat a Futárnak az átvétel időpontjában, az átvétel helyszínén, átadás- átvételi elismervény / fuvarlevél ellenében készpénzben köteles megfizetni. A Termék Vételárának a Futár részére történő megfizetése során a Vevő bankkártyával csak akkor tud fizetni, ha a Futárszolgálat, vagy annak alvállalkozója azt lehetővé teszi. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék átvételét megelőzően történt vagy online bankkártyás fizetéssel történő fizetés esetén a Termék kiszállítására a Vételárnak az Coffice-club kft. bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Coffice-club kft. a számlát a Vételárról, vagy a Vételárnak a Vevő által választott fizetési módtól függően a Kiszállítási díjjal vagy a Kezelési díjjal növelt összegéről (a továbbiakban: ”Teljes ár”) állítja ki (a továbbiakban: ”Számla”). Az Coffice-club kft. a Számlát a Vevőnek a 3.3 pontban megadott adatai alapján állítja ki és e-mailen a Termék átvételétől számított 3, azaz három munkanapon belül megküldve vagy a papír alapon a Termékkel együtt adja át a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Termék tulajdonjogát az Coffice-club kft. a Teljes ár maradéktalan megfizetéséig fenntartja. A Termék tulajdonjoga a Teljes ár megfizetését követően száll át a Vevőre, a Termékkel kapcsolatos kárveszély a Termék Vevő általi átvételével száll át a Vevőre.
Az Coffice-club kft. a Termékek egy részét külföldi beszállítóktól szerzi be. A Coffice-club kft. a Termékeket magyar nyelvű használati útmutatóval értékesíti. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha nem kap a Termékhez magyar nyelvű használati útmutatót, a Vevő jogosult a magyar nyelvű használati útmutató utólagos megküldését kérni az Coffice-club kft.-től.
 ELÁLLÁSI JOG
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Termék visszaküldési kizárólag 14 nap termék kézbesítés után lehetséges. A fogyasztó köteles a termék visszaküldési körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül bejelenteni elektronikus levélben feltüntetni és következő címre elküldeni [email protected]. Termék visszaküldési kizárólag a felek közös elhatározás alapján lehetséges.
Elállási/Felmondási tájékoztató: Ügyfél 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Az elállási/felmondási határidő az 14 nap. Ha az Ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: [email protected] / 1103 Budapest, Gergely u. 78.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Az elállás/felmondás joghatásai: Ha Ügyfél eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Ügyfélt semmilyen többletköltség nem terheli. Attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ügyfél vagy az Ügyfélnek által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A visszatérítést mindaddig Coffice-club kft. visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a terméket. Ügyfél köteles terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét az ügyfél viseli. Ügyfél vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 KELLÉKSZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

     Fontos tudnia, hogy a vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.

A Fogyasztóvédelmi Hatóság e kérdésben egyértelműen fogalmaz: "Fontos tudni ... hogy ha a terméket nem csak kipróbáltuk, hanem ezen felül is használtuk, akkor a termék ebből fakadó értékcsökkenésért felelősséggel tartozunk a vállalkozás felé."
Az árut annak jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapítása céljából ugyanúgy kell kezelnie és megvizsgálnia, ahogyan azt az üzletben is engedélyeznénk Önnek. Erről az únió minden tagállamra kötelezően alkalmazandó Európai uniós irányelv rendelkezik ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32011L0083&from=HU (47)-es bekezdés) .

A Vevő tudomásul veszi, hogy az Coffice-club kft.-t a Ptk. alapján a hibás teljesítésért kellékszavatossági és jogszavatossági kötelezettség terheli. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Termék a Vevő részére történő átadásának időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, tekintettel arra, hogy a Terméknek alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra történő használatra. A rendeltetés szerinti célra való alkalmasság feltételeit a Ptk. 6:123. §-a tartalmazza. A Ptk. vonatkozó szabályai alapján rögzítik, hogy a Termék hibájának fennállását minden esetében a Vevőnek/Fogyasztónak kell bizonyítania, a jelen ÁSZF 7.5 pontjában meghatározottak szerint.
A Felek rögzítik, hogy a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követő 6, azaz hat hónapon belül a Fogyasztó által felfedezett hiba esetében a Felek vélelmezik, hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában megvolt (a továbbiakban: ”Hibás teljesítési vélelem”), kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Az Coffice-club kft. a Hibás teljesítési vélelem esetében jogosult bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítése után keletkezett. A Hibás teljesítési vélelem határidejének, azaz a Termék Fogyasztó általi átvételét követő 6, azaz hat hónap letelte után a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Termék hibájának az oka az Coffice-club kft. teljesítése előtt keletkezett. Az Coffice-club kft. az őt terhelő bizonyítási kötelezettség vonatkozásában jogosult kellő szakértelemmel rendelkező harmadik személytől (a továbbiakban: ”Szakértő”) szakvéleményt (a továbbiakban: ”Szakvélemény”) kérni. A Felek megállapodnak, hogy az Coffice-club kft. jogosult a Szakértő személyét egyoldalúan meghatározni. A Felek megállapodnak, hogy az Coffice-club kft. a bizonyítási kötelezettségének eleget tesz azzal, hogy a Termék gyártójának (a továbbiakban: ”Gyártó”) Szakvéleményét bekéri a Termék hibájának az okáról, kivéve, ha a Fogyasztó a kellékszavatossági jogának érvényesítésekor ettől kifejezetten el kíván térni. A jelen ÁSZF alkalmazásában Gyártónak minősül a Termék azon előállítója és forgalmazója, akit az Coffice-club kft. Kft. gyártóként megjelölt. Ha a Fogyasztó nem fogadja el előzetesen a Szakértő vagy a Gyártó Szakvéleményét, az Coffice-club kft. köteles új Szakértőt ajánlani a Fogyasztónak. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a hibás teljesítést (így azt, hogy a hiba oka a Termék Vevő általi átvétele előtt keletkezett) maga köteles bizonyítani. A Fogyasztó köteles az általa észlelt hibát haladéktalanul, de legkésőbb a hiba észlelésétől számított 2, azaz kettő hónapon belül közölni az Coffice-club kft.-val. A Fogyasztó által a hiba észrevételétől számított 2, azaz kettő hónapon belül közölt hibát határidőben közöltnek kell tekintetni. A késedelemből eredő kárért a Vevő felelős. A Fogyasztó a kellékszavatossági igényét a Termék kézhezvételétől számított 1, azaz egy évig érvényesítheti az Coffice-club kft.-vel szemben. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a kellékszavatossági igényét a Termék kézhezvételét követő egy évig érvényesítheti. A Felek rögzítik, hogy ha a Termék Vevő általi megvásárlás előtt használatban volt (a továbbiakban: ”Használt Termék”), az Coffice-club kft. a Használt Terméket ’másodosztályú’ megjelöléssel értékesíti. Használt Termék esetében a Fogyasztót egy félévig illeti meg a kellékszavatossági jog. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Coffice-club kft. a Használt Termékeken kívül más Termékeket, így különösen a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó sérüléssel rendelkező Termékeket is értékesít ’másodosztályú’ megjelöléssel.
A kellékszavatossági jogánál fogva a Vevő jogosult kérni a Termék kijavítását vagy kicserélését. Az Coffice-club kft., a Vevő által választott, az előző mondatban feltüntetett kellékszavatossági igény helyett jogosult más módon orvosolni a hibás teljesítését, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Coffice-club kft.-nek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet. Ha a Fogyasztó a Termék kézhezvételét követő három napon belül a Terméknek olyan hibája miatt kíván kicserélést kérni az Coffice-club kft.-től, amely hiba a Termék rendeltetésszerű használatát akadályozza, az Coffice-club kft. nem dönthet a Termék kijavításáról aránytalan többletköltségre hivatkozással. A kijavítást vagy kicserélést - a Termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Coffice-club kft. törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést tizenöt napon belül elvégezze, ugyanakkor a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kijavítás vagy kicserélés ennél hosszabb ideig is eltarthat. A Terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a Terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. A Vevő tudomásul veszi, hogy csere esetében az Coffice-club kft. nem köteles a csereterméket a kicserélni kívánt Termék az Coffice-club kft. telephelyére történő beérkezése előtt a Vevőnek átadni vagy a cseretermék a Vevő részére történő kiszállítása céljából azt a Futárszolgálatnak átadni.
A Vevő a Vételárnak a hibás teljesítéssel arányos leszállítását igényelheti az Coffice-club kft.-től, a hibát az Coffice-club kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a Szerződéstől elállhat, ha az Coffice-club kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt a Vevő nem jogosult elállni. A Felek rögzítik, hogy jelentéktelen hibának minősül minden olyan hiba, amely a Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, így különösen az esztétikai hibák, kopások, apró sérülések.
A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Coffice-club kft.-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Coffice-club kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
A Vevő a kellékszavatossági joga érvényesítése esetében köteles a postai úton visszajuttatni és a Termékkel együtt a Számla másolatát és a hiba leírását csatolni. Ha az Coffice-club kft. a kellékszavatossági igényt nem vitatja, és annak eleget tesz, a kellékszavatossági igény teljesítésével kapcsolatos költségek az Coffice-club kft.-t terhelik. A Fogyasztó az Coffice-club kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult egy általa, vagy az Coffice-club kft. által javasolt szerelővel a hibát kijavíttatni.
A kellékszavatossági kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségek az Coffice-club kft.-t terhelik. Ha a Termék meghibásodásában a Vevőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vevő köteles viselni, ha a Termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha az Coffice-club kft. e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Gyártót a Termék forgalomba hozatalától számított egy évig termékszavatossági jog terheli. A termékszavatossági igény érvényesítése során a Fogyasztó közvetlenül a Gyártótól kérheti, hogy hibás teljesítés esetében a Terméket javítsa ki vagy cserélje ki. A Termék a jelen pont alkalmazásában akkor minősül hibásnak, ha a Termék nem felel meg a Gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Ha a Termékre termékszavatosság vonatkozik, az Coffice-club kft. jogosult erről a Fogyasztót tájékoztatni.
Garanciavesztéssel jár, ha:
a komplett egységet megbontják, jelölésünket eltávolítják,
nem szabályszerű beszerelésből adódó termék károsodása
beszerelés történt nem a hivatolos partnerünknél, azzaz Car-Audio (Iron-System kft.)
 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az Coffice-club kft. a Termékre – a Termék Fogyasztó általi megvásárlása esetében – a hibás teljesítésért jótállást vállalhat. Az Coffice-club kft. által vállalt jótállás nem érinti az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott Termékekre vonatkozó kötelező jótállást. A jótállás érvényesítésének határidejéről az Coffice-club kft. a Termék leírása mellett, a Honlapon tájékoztatja a Fogyasztót. A jelen ÁSZF 5.3 pontjában foglaltak alapján nem minősül Fogyasztónak, így nem illeti meg jótállási jog különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaságot, egyesületet, alapítványt.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Vállalkozás neve: Coffice-Club Kft.
Vállalkozás címe: 1103 Budapest, Gergely u. 78
Termék megnevezése: számlán szereplő
Termék típusa: számlán szereplő
Termék gyártási száma (amennyiben van): nincs
Gyártó neve és címe (amennyiben nem azonos a vállalkozással): Coffice-Club Kft. 1103 Budapest, Gergely u. 78
Vásárlás idöpontja: számlán szereplő
A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a vállalkozás, illetve annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés* idöpontja: számlán szereplő

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

     A jótállás idötartama egy év. A jótállási határidö a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerőtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerőtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezetheótő vissza) rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta. Ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási idöbe a kijavítási idönek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerően használni. A jótállási idö a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A rögzített bekötéső, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerzödés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredı jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti. A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerzödés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.
 PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS

     Ha Vevő az őt megillető kellékszavatossági igényét vagy a Fogyasztó az őt megillető jótállási vagy kellékszavatossági igényét kívánja érvényesíteni az Coffice-club kft.-vel szemben, a Vevő, illetve a Fogyasztó (a Vevő és a Fogyasztó a jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ”Bejelentő”) a jelen fejezetben foglaltak szerint kötelesek eljárni.
A Bejelentő az általa érvényesíteni kívánt igényt az Coffice-club kft.-nek a jelen ÁSZF fejlécében meghatározott, minden munkanap 9:00 – 16:00 óráig elérhető telefonszámára történő bejelentésével, elektronikus úton nyilatkozattal teheti meg. Az Coffice-club kft. a panaszkezelés megkönnyítése érdekében a Honlapon a jótállási és kellékszavatossági igények bejelentésére szolgáló formanyomtatványt (a jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ”Formanyomtatvány”) tesz közzé. A Bejelentő a Formanyomtatvány kitöltése után a Formanyomtatványt az Coffice-club kft. részére elektronikus úton, postai úton juttathatja el. A Bejelentő tudomásul veszi, hogy a panasz bejelentéséhez a Formanyomtatvány kitöltése nem kötelező.
Az Coffice-club kft. a Fogyasztó által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet (a továbbiakban: ”Jegyzőkönyv”) vesz fel. A Jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a Jegyzőkönyvben rögzített adatainak a vonatkozó 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztó és az Coffice-club kft. közötti Szerződés keretében eladott Termék megnevezését, Vételárát; a Szerződés Coffice-club kft. általi teljesítésének időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Coffice-club kft. a panaszt a panasz bejelentését követő 48, azaz negyvennyolc órán belül vizsgálja ki és a vizsgálat eredményéről e-mailben értesíti a Vevőt. A 48 óra számításánál kizárólag a munkanapok számítódnak. Telefonon vagy e-mailen keresztül történő bejelentés esetén a Jegyzőkönyvet az Coffice-club kft. a Vevő panaszát rögzítő munkatársa írja alá. A Pick Up Ponton történő bejelentés esetén a Jegyzőkönyvet az Coffice-club kft. a Vevő panaszát rögzítő munkatársa írja alá. Ha a bejelentő a panaszt Formanyomtatvány kitöltésével közölte az Coffice-club kft.-vel, az Coffice-club kft. a jegyzőkönyvet a Formanyomtatványban foglaltak szerinti tölti ki.
Ha az Coffice-club kft. a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát az Coffice-club kft. megadja. Az Coffice-club kft. a Jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja. A felvett Jegyzőkönyvet az Coffice-club kft. három évig megőrzi.

 A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ VEGYES RENDELKEZÉSEK

     A személyes adatok kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztató a Honlapon megtalálható az adatvédelmi szabályzat (https://izzi.shop.hu/adatvedelmi-leiras) alatt. A Vevő elismeri, hogy az Coffice-club kft.- nek megadott személyes adatait megfelelő formában adja meg, továbbá adatai változásáról az Coffice-club kft.-t haladéktalanul tájékoztatja e-mailben, vagy azokat a rendelkezésre álló felületen átvezeti. A Vevő kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok valós adatokat tartalmaznak.
A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy ha a Vevő a Szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a Szerződés megkötése és a Termék átvétele között, azt a Vevő haladéktalanul köteles jelezni az Coffice-club kft. felé e-mailben.
A Vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Coffice-club kft. nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő semmilyen kárért.
A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék átvétele során az átadás- átvételi jegyzőkönyv vagy a fuvarlevél Vevő általi aláírását, illetve a Számla átvételét követően a Termék által a Vevőnek vagy harmadik személynek okozott károkért a Vevő kártérítési vagy egyéb igényt a Ptk. 6:550. §-a alapján a Gyártóval szemben érvényesíthet.
A Felek rögzítik, hogy az Coffice-club kft. eseti és időszakos akciókat (a továbbiakban: ”Akció(k)”) hirdethet. Az Akció keretében az Coffice-club kft. által meghatározott Termék(ek) az általában szokásos árnál vagy a piaci árnál (a továbbiakban együttesen: ”Piaci ár”) kedvezőbb áron vásárolható(k) meg. Az Coffice-club kft. egyoldalúan jogosult meghatározni a Piaci ár kiszámításának az alapját és módját. Coffice-club kft. a Vevő erre irányuló kérésére köteles a Piaci ár kiszámításának az alapját és módját a Vevővel közölni. A Vevő tudomásul veszi, hogy és elfogadja, hogy a Piaci ár kiszámítása az alapjának és módjának közzétételének elmaradásáért az Coffice-club kft. -t nem terheli felelősség. Ha az Coffice-club kft. a Piaci ár fogalmát külön nem határozza meg, a Piaci ár fogalmának az alábbi definíció felel meg: a Piaci ár a Termék korábbi és későbbiekben várható árpozícióinak számtani átlagát a készülék tulajdonságait, márkáját, a termékkategóriájától elvárt hasznokat, a kiszállítási díjakat és a későbbi (eladási utáni) költségeinek aktuális kalkulálását (szerviz díj, munkadíj, futárköltségek, stb.) figyelembe véve az az ár, amelyet a termékmenedzser a legjobb szakmai tudása szerint állapított meg. A Vevő elfogadja, hogy az m- Coffice-club kft. kizárólagos joga azt meghatározni, hogy milyen Termék(ek) vonatkozásában, milyen időszakra, milyen Akciókat hirdet. A Vevő elfogadja, hogy az Coffice-club kft. jogosult bármilyen akciót bármikor mindenféle fizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az Akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Akciókkal érintett Termékek csak
korlátozott mennyiségben állnak az Coffice-club kft. rendelkezésére, ezért az Coffice-club kft. jogosult a Termékek esetleges készletből elfogyása esetében az Akciót az Akciónak a hirdetés(ek)ben meghatározott időtartama előtt megszüntetni. Az Akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az Akció feltételei vonatkoznak, ezen feltételek az m-HU Internet Kft-t kötik. Az Akció során érvényes árakat, illetve az Akció időtartamát az Coffice-club kft. a Honlapon teszi közzé.
A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony(ok) vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, az Coffice-club kft. ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.
Az m-HU Internet Kft-nek jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő Megrendelést törölni, és a Szerződéstől elállni. Különös üzleti kockázatnak minősül kifejezetten, de nem kizárólag a Termékek különösen nagy mennyiségben történő megrendelése, a csőd-, felszámolás- vagy végelszámolás alatt álló jogi személy Vevő által történő rendelés, továbbá a jogi személy Vevő jegyzett tőkéjét meghaladó értékű Megrendelés.A termékek oldalán található információk a gyártók által megadott adatok, melyet a gyártók bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatnak. Kérjük, tájékozódjon a megrendelés leadása előtt, mert a változásért, eltérésért nem tudunk felelősséget vállalni! A fent látható kép némely esetben illusztráció.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

    A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadóak.
Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.
Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást, a Fogyasztó a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Az Coffice-club kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. Az Coffice-club kft.-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Az m- HU Internet Kft. kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. A Vevő fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási kormányhivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/.A Vevő, ha fogyasztóként lép fel, jogosult továbbá a felmerült jogvita rendezését az online vitarendezési fórumon keresztül (http://ec.europa.eu/odr) kezdeményezni.

Kelt: Budapest, 2024. Május 21. A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2024. Május 22. napja.